تعرفه تمدید اشتراک سرویس های FD / TD-LTE آسیاتک

تعرفه تمدید اشتراک سرویس های اینترنت ثابت FD / TD-LTE آسیاتک به شرح زیر می‌باشد.
به قیمت‌های زیر 10 درصد مالیات ارزش افزوده اضافه می‌گردد.
سرویس ای پی ثابت برای سرویس‌های زیر قابل فعال سازی می‌باشد
تلفن تماس با ما: 6186-021
سرویس‌های FD / TD-LTE

سرویسمبلغ به تومان
اینترنت ثابت FD / TD-LTE یک ماهه 10 گیگ48,000
اینترنت ثابت FD / TD-LTE یک ماهه 50 گیگ
167,000
اینترنت ثابت FD / TD-LTE یک ماهه 80 گیگ
247,000
اینترنت ثابت FD / TD-LTE یک ماهه 120 گیگ
329,000
اینترنت ثابت FD / TD-LTE یک ماهه 250 گیگ
663,000
اینترنت ثابت FD / TD-LTE سه ماهه 30 گیگ
144,000
اینترنت ثابت FD / TD-LTE سه ماهه 150 گیگ
501,000
اینترنت ثابت FD / TD-LTE سه ماهه 240 گیگ
741,000
اینترنت ثابت FD / TD-LTE سه ماهه 360 گیگ
987,000
اینترنت ثابت FD / TD-LTE سه ماهه 750 گیگ
1,989,000
اینترنت ثابت FD / TD-LTE شش ماهه 60 گیگ
273,600
اینترنت ثابت FD / TD-LTE شش ماهه 300 گیگ
951,900
اینترنت ثابت FD / TD-LTE شش ماهه 480 گیگ
1,407,900
اینترنت ثابت FD / TD-LTE شش ماهه 720 گیگ
1,875,300
اینترنت ثابت FD / TD-LTE شش ماهه 1500 گیگ
3,779,100
اینترنت ثابت FD / TD-LTE یکساله ماهه 120 گیگ
518,400
اینترنت ثابت FD / TD-LTE یکساله ماهه 600 گیگ
1,803,600
اینترنت ثابت FD / TD-LTE یکساله ماهه 960 گیگ
2,667,600
اینترنت ثابت FD / TD-LTE یکساله ماهه 1440 گیگ
3,553,200
اینترنت ثابت FD / TD-LTE یکساله ماهه 3000 گیگ
7,160,400